Regulamin świadczenia usług

§1. SŁOWNICZEK

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa, Umowie, bądź w niniejszym paragrafie:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zlecić lub zleciła Kancelarii Zgłoszenie szkody,

b) Kancelaria – Paweł Niemczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Kancelaria Prawna Paweł Niemczyk” z siedzibą we Wrocławiu (53-342) przy ul. Komandorska 53E/9, adres do korespondencji: ul. T.Kościuszki 54A, 50-009 Wrocław, NIP: 8992584935,

c) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

d) Strona Internetowa – strona internetowa Kancelarii prowadzona pod adresem internetowym: https://zglos-szkode.com.pl Jest to system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie zglos-szkode.com.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

e) Zgłoszenie szkody – nieodpłatna usługa realizowana przez Kancelarię na zlecenie Klienta, polegające na zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń czy innego podmiotu w związku ze zdarzeniem, w którym Klient jest poszkodowanym;

f) Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

g) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

1. Zgłoszenie szkody realizowane jest na zlecenie Klienta wyrażone poprzez formularz internetowy zawarty na Stronie internetowej lub telefonicznie poprzez numer wskazany na Stronie internetowej.

2. W przypadku telefonicznego zlecenia Zgłoszenia szkody Kancelaria zastrzega sobie prawo do nagrania rozmowy telefonicznej, o czym na początku rozmowy zostanie Klient poinformowany.

3. Klient przekaże Kancelarii wszelkie posiadane niezbędne dane, w tym osobowe, w zakresie i celu Zgłoszenia szkody. Naruszenie powyższego obowiązku wyłącza odpowiedzialność Kancelarii w zakresie ich starannego działania.

4. Klient w szczególności powinien przekazać dane takie, jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu i adres poczty mailowej,
  • numer PESEL,
  • numer rejestracyjny pojazdu, w tym numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
  • informacje o przebiegu zdarzenia,
  • numer rachunku bankowego.

Klient może być zobowiązany przez zakład ubezpieczeń lub podmiot zajmujący się likwidacją szkody do przekazania również innych danych niż wyżej wyszczególnione. 

5. Kancelaria  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu  braku informacji lub danych, których Klient nie dostarczył Kancelarii lub nie poinformował Kancelarii o okolicznościach mających wpływ na wykonanie Zgłoszenia szkody.

6. Kancelaria nie pobiera opłat ani żadnego innego wynagrodzenia za realizację Zgłoszenia szkody.

7. Klient może zrezygnować z usługi Zgłoszenie szkody w każdym czasie w następujący sposób:

a) pisemnie składając oświadczenie osobiście, w siedzibie Kancelarii,
b) pisemnie przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Kancelarii,
c) ustnie składając telefonicznie za pośrednictwem wskazanego przez Kancelarię na Stronie Internetowej numeru telefonu,
d) ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Kancelarii,
e) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres:…………….

§3.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystanie z usług Kancelarii, niewymagające podania przez Usługobiorcę swoich danych osobowych (dotyczy to najczęściej pytań o zasady i cenę świadczonych Usług), może odbywać się anonimowo i w tym zakresie nie jest wymagane podanie przez Usługobiorcę danych osobowych. Dla prawidłowego

2. Kancelaria jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w związku z  realizacją postanowień Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy opisane w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie Internetowej pod adresem internetowym: .

3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych może uniemożliwić realizację postanowień Regulaminu lub świadczenie Usługi.

4. Klient ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień Klienta w zakresie ochrony jego danych osobowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Kancelarii przysługuje prawo do przesyłania Klientowi ofert innych usług świadczonych niż Zgłoszenie szkody. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na swobodne przesyłanie przez Kancelarię Klientowi ofert innych niż Zgłoszenie szkody.

6. W celu skorzystania z tego uprawnienia Klient może wysłać wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o treści „Wycofuję zgodę na przesyłanie ofert marketingowych” lub o treści mającej to samo znaczenie, lecz inną formę, na adres poczty elektronicznej Kancelarii: ……….

§4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Zgłoszenia szkody.

2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:

a) pisemnej składając osobiście, w siedzibie Kancelarii,
b) pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Kancelarii,
c) ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem wskazanego przez Kancelarię na Stronie Internetowej numeru telefonu,
d) ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Kancelarii,
e) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres:…………….

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numeru PESEL);
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
c) żądanie Klienta w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;
d) określenie sposobu, w jaki Klient chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;
e) podpis Klienta – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

4. Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Klienta nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Klienta, to Kancelarii przysługuje prawo skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia czy zgłasza on reklamację oraz jakie są jego zastrzeżenia i żądania.

6. Kancaelaria dochowa wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.

7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Kancelaria w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił ze zgłoszeniem reklamacyjnym:

a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi, termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Kancelaria udziela Klientowi odpowiedzi w formie:

a) pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Klienta wskazany w zgłoszeniu (domyślnie);
b) elektronicznej – e-mailem na adres Klienta wskazany w zgłoszeniu (wyłącznie na wniosek Klienta).

§ 5. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. W związku z tym, że Strona internetowa zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

2. Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym dla Klienta użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody Kancelarii wyrażonej na piśmie.

3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Strony internetowej w dowolnym momencie.

§5.  WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej wymagane są od Klienta:

a) komputer (PC, Mac, inny) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
c) korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej HTML5, CSS3, pliki Cookies oraz JavaScript.

2. Klient zobowiązany jest do:

a) korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, obejmującym między innymi poszanowaniem praw osób trzecich takich jak dobra osobiste czy prawo własności intelektualnej;
b) podania prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych osobowych;
c) nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

3. Klient korzystający ze Strony Internetowej powinien używać legalnego oprogramowania, posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.

4. Przeglądarka powinna mieć ustawienia bezpieczeństwa na poziomie przynajmniej średnim.

5. Wyłączenie funkcji obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z usług, jednakże może w niektórych sytuacjach prowadzić do utrudnień w połączeniu ze Stroną Internetową. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej wynikające z wyłączenia przez Klienta obsługi Cookies.

§ 6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Internetowej z przyczyn niezależnych od Kancelarii. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Kancelarii, Kancelaria ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Strony Internetowej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kancelaria nie odpowiada za szkody powstałe w związku ze Stroną Internetową lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Klienta lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

4. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.

5. Korzystanie przez Klienta ze Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.

6. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.

7. W relacjach pomiędzy Kancelarią a Klientem stosuje się język polski.

8. Kancelaria przyjmuje do wiadomości okoliczność, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu.

9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest właściwy miejscowo sąd powszechny.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21. marca 2020 r.